Potřebujete poradit ?
  +420 774 564 236
Čeština   Slovenština   Maďarština
Nejste přihlášeni
Jméno:
Heslo:
Přihlásit se
Nová registrace
Zapomenuté heslo
  
Například 5V 2A nebo 12V 6W ...

Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky a a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu na základě jednotlivých kupních smluv, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží.
Záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za podmínek dohodnutých v rámcové smlouvě o dealerském prodeji. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v těmto smlouvám či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

1. Záruční doba

a.Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce minimálně 24 měsíců, pokud ze záručního listu, výdejky ke zboží, dodacího listu, případně jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím.
b.Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, popřípadě smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, případně smluvené vlastnosti.

2. Podmínky poskytování záruk

a.Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží či služba v okamžiku jejich převzetí kupujícím.
b.Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.
c.Na použité zboží poskytuje prodávající záruku v rozsahu specifikovaném v záručním nebo dodacím listu, či jiném dokladu.
d.Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím.
e.Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.
f.Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponent může být pouze v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
g.Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného software, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného softwaru.
h.Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
i.Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.
j.Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
k.Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, prodávajícím neschválenými, komponenty, ani s aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
l.Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.
m.Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí a škody na zboží nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
n.Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.
o.Shora uvedené podmínky poskytování záruk je kupující povinen promítnout do svého smluvního vztahu vůči svým zákazníkům. Pokud je součástí zboží dodaného prodávajícím kupujícímu originální záruční list výrobce nebo distributora daného zboží, pak je kupující povinen respektovat pokyny uvedené na daném záručním listu daného zboží.

Pokud dle daného originálního záručního listu, provádí reklamaci daného zboží smluvní partner prodávajícího, pak probíhá reklamace daného zboží dle podmínek smluvního partnera a v souladu s platným právním řádem. Kupující se zavazuje dané podmínky respektovat.


Platnost od 1.1.2010