Potřebujete poradit ?
  +420 774 564 236
Čeština   Slovenština   Maďarština
Nejste přihlášeni
Jméno:
Heslo:
Přihlásit se
Nová registrace
Zapomenuté heslo
  
Například 5V 2A nebo 12V 6W ...

Reklamační řád

Reklamační řád upravuje podmínky a postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží prodávajícím na základě jednotlivých kupních smluv.

1. Reklamace vadného zboží

1.1Prodávající přijme k reklamaci pouze zboží v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.
1.2Prodávající přijme k reklamaci zboží zakoupené od prodávajícího kupujícím.
1.3Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:
Nesmí vykazovat známky mechanického poškození
Musí být zasláno v obalu obvykle užívaném k balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)
Na zboží jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebude zboží přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

1.4Kupující doručí prodávajícímu vadné zboží na vlastní náklady včetně příslušenství, pokud není stanoveno jinak. Ke každému kusu vadného zboží musí být přiložen průvodní list vadného zboží. Uvnitř každého kartonu musí být seznam obsaženého zboží (balící list), který obsahuje následující údaje:
Výrazné označení „REKLAMACE“
Číslo reklamace, pokud bylo přiděleno
Obchodní jméno a adresa kupujícího
Adresu reklamačního oddělení prodávajícího
Popis závady

Současná adresa reklamačního oddělení je:  SCAV - Pavel Brázda, Labská 221/1, Brno - Starý Lískovec, 625 00, Česká republika


2. Reklamace vadného zboží

2.1V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek , provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit. Prodávající je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného zboží nebo jeho výměna není možná, je prodávající oprávněn ke zrušení smlouvy vystavením kupujícímu dobropisu ve výši aktuální ceny zboží v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného zboží v den přijetí reklamace či cena zboží srovnatelných technických parametrů, jako zboží reklamovaného. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.
2.2Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kriteria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

3. Osobní převzetí zboží

3.1Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky při osobním převzetí na skladě prodávajícího, a to kontrolou věcného obsahu dodávky s dodacím listem včetně sériových čísel (jsou-li uvedena) a také kontrolu vzhledu zboží. V případě rozdílu mezi dodacím listem a předaným zbožím nebo v případě poškození zboží, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození zboží není možná.

4. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě

4.1Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního (dodacího) listu, správnost uvedených údajů o množství, dále neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě, a to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat „Zápis o škodě“. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.
4.2Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci osobně nebo e-mailem.

5. Nekompletní zboží

5.1V případě zjištění nesouladu s balíkovou soupiskou nebo dodacím listem a věcným obsahem zásilky je příjemce povinen uplatňovat reklamaci v termínu do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

6. Záruku na software poskytujeme v rozsahu obecně platných předpisů

U software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií případně na fyzické vady dodané dokumentace. Odstranění ochranných prvků (pečeti atp.) nebo obdržení licenčních čísel e-mailem se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a software již nelze vrátit prodávajícímu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

Počítačové programy dle §57 odst.8, nezle vrátit v takzvané ochranné lhůtě jako například zboží z elektronických obchodů. Od smlouvy odstoupit bez udání důvodu nelze (nemůžete tak vyžít 14 denní lhůtu na vrácení peněz). Dodavatel se tak chrání před případným zneužitím či kopírováním.


Platnost od 1.1.2010